Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

centralny ogólnopolski system teleinformatyczny

W skład zintegrowanego systemu wchodzą: POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, PBN Polska Bibliografia Naukowa, POL-index Polska Baza Cytowań oraz ORPPD Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

W systemie wyodrębniono około 40 modułów na podstawie obszarów tematycznych. Stanowi on największy z punktu widzenia zakresu zbieranych danych działający system publiczny.

System został stworzony dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2011 jako narzędzie do kreowania efektywnej polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Jego działanie i zakres gromadzonych danych, a także rolę w obszarze systemów informatycznych państwa określają właściwe ustawy i rozporządzenia.

Zastosowanie Systemu

Główne zastosowania Systemu to:

  • dostarczanie danych na potrzeby statystyki publicznej dla GUS;
  • elektroniczna sprawozdawczość szkół wyższych i jednostek naukowych;
  • weryfikacja prac dyplomowych;
  • wspomaganie oceny jakości kształcenia;
  • dostarczanie obiektywnych informacji o nauce i szkolnictwie wyższym dla studentów, kandydatów na studia, pracowników nauki i przedsiębiorców;
  • wiarygodna ocena potencjału naukowego i racjonalne dysponowanie środkami na naukę i szkolnictwo wyższe.

System POL-on

Logo POL-on
Logo PBN
Logo POL-index

Dostarczane usługi

Innowacje dla gospodarki – Inventorum

Portal innowacji łączący naukowców z przemysłem i biznesem. Zapewnia dostęp do kompleksowej i rzetelnej informacji o innowacjach, projektach, przedsiębiorstwach i instytucjach naukowych oraz ekspertach i konferencjach.

Przejdź

Informacje dla kandydatów na studia

Ogólnopolskie źródło informacji o ofercie edukacyjnej szkół wyższych, statystyki dotyczące rekrutacji i wiele innych informacji potrzebnych do wyboru właściwego kierunku studiów przez maturzystów.

Przejdź

Zintegrowany System Usług dla Nauki

Obsługa elektroniczna procesu przyznawania grantów i dotacji na prace badawcze i rozwojowe (wszystkie strumienie finansowania) oraz obsługa procesów przeprowadzania konkursów, realizacji i nadzoru w ramach wszystkich rodzajów projektów.

Przejdź

Statystyka publiczna

Dane systemu stanowiące podstawę wyliczeń na potrzeby statystyki publicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz statystyki europejskiej (EUROSTAT).

Przejdź

System w liczbach

5 mln

Studenci

od roku 2011

1.5 mln

Absolwenci

Od roku 2013

67 tys

Doktoranci

Od roku 2013

157 tys

Pracownicy uczelni i instytutów naukowych

401

Uczelnie publiczne i niepubliczne

258

Jednostki naukowe

1.1 mln

Prace dyplomowe

60 tys

Nadane stopnie i tytuły naukowe

1.1 mln

Publikacje, monografie i rozdziały monografii

66 tys

Projekty naukowe

160 tys

Praktyczne efekty działalności naukowej

20 tys

Patenty i prawa ochronne

Wykonawca i administrator systemu

System został zbudowany i jest utrzymywany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy, który m.in.: gromadzi i udostępnia aktualne informacje o polskiej nauce, prowadzi badania dotyczące działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii, kompleksowo tworzy systemy informatyczne wspierające rozwój nauki i szkolnictwa wyższego.

Logo OPI PIB